Strategia i Kultura Organizacji

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie

Peter Drucker

Warsztaty strategiczne

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Warsztaty strategiczne są ważnym elementem rozwoju organizacji która chce elastycznie odpowiadać na potrzeby otoczenia biznesowego lub samodzielnie je prowokować. Warsztaty są przestrzenią do analizy oraz refleksji na temat działania organizacji oraz do wypracowania konkretnych działań i określenia kamieni milowych które będą świadczyć o sukcesie firmy.

Jak pracujemy:

  • Przeprowadzamy analizę otoczenia organizacyjnego 5 Sił Portera

oraz

  • Analizę Łańcucha Wartości firmy (Value Profit Chain)
  • Analizę SWOT
  • Benchmarking
  • Opracowujemy Kluczowe Czynniki Sukcesu
  • Wykorzystujemy narzędzia ADVISIO
  • Wdrażamy zmiany w oparciu o zasady transformacji firmy wg Kottera

Analiza kultury organizacji

Jak działamy i jakie są nasze wartości?

Kultura organizacji jest zbiorem wartości, przekonań, norm i sposobów zachowań które są typowe dla danej organizacji i które są tworzone w jej obrębie i przez jej członków. Kultura organizacji gdy jest spóɲa z celami oraz misją firmy będzie stanowić o jej przewadze konkurencyjnej ale gdy zmiany idą pod prąd lub deklarowane wartości nie są zgodne z rzeczywistym systemem wewnątrz organizacji prędzej czy później zachwieje się podstawa organizacji. Kultura organizacji jest tworzona kazdego dnia i też w każdym momencie możemy zechcieć się jej przyjrzeć i zacząć ją zmieniać jeżeli uznamy, że to pomoże w realizacji celów strategicznych firmy i wzmocni pozycję firmy zarówno na rynku jak i wśród pracownikow.

Jak pracujemy:

diagnozę kultury organizacji przeprowadzamy w oparciu o model wartości konkurujących opracowany przez S. Camerona i Roberta E. Quinna

oraz

Delight Index
SYMLOG
wypracowujemy model wartości
opisujemy pożądane zachowania
pomagamy wprowadzać zmiany do organizacji